Boulevard of broken dreams (8a)
Nösslach, AUT
Juni 2014
Anm.: Mehrseillänge